TH EN
A A A

สหภาพยุโรป ประกาศปรับ MRLs ของยาปราบศัตรูพืชและสัตว์

4 July 2561   

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิกายุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/687 เพื่อพิจารณาปรับค่าตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืชในสินค้าพืชและสัตว์ ให้สอดคล้องกับค่าตามมาตรฐาน Codex Alimentarius ได้แก่

 1. สาร acibenzolar-S-methyl  
 2. สาร benzovindifupyr
 3. สาร bifenthrin
 4. สาร bixafen
 5. สาร chlorantraniliprole
 6. สาร deltamethrin
 7. สาร flonicamid
 8. สาร fluazifop-P
 9. สาร isofetammid
 10. สาร metrafenone
 11. สาร pendimethalin
 12. สาร teflubenzuron

ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)

         

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?