TH EN
A A A

ส่งเสริมใบรับรองประมงปลาทูน่า ในอินโดนีเซีย

4 July 2561   

           กระทรวงพื้นน้ำและชายฝั่งทะเลและการประมงของประเทศอินโดนีเซีย (The Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries :MMAF) และมูลนิธิ International Pole & Line (IPNLF) ได้ตกลงร่วมกันที่จะสนับสนุนใบรับรองของสภาการดูแลพื้นน้ำและชายฝั่งทะเล (The Marine Stewardship Council :MSC) เพื่อการประมงปลาทูน่าในอินโดนีเซียเพียงรายเดียว โดยข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุม Bali Tuna Conference (BTC) ครั้งที่ 3 และสภาธุรกิจปลาทูน่าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th International Coastal Tuna Business Forum :ICTBF) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีดังนี้

-ใบรับรองจาก MSC ต้องเป็นใบรับรองเดียวที่ยืนยันผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าในประเทศอินโดนีเซีย

-ประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

-จัดลำดับความสำคัญของบทบาทการทำงาน และกิจกรรมที่เร่งกระบวนการของ MSC

-เพื่อส่งเสริมคุณค่าของใบรับรองดังกล่าว

-เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและข้อผูกมัด อีกทั้งแบ่งปันความรู้อย่างต่อเนื่อง

           ทั้งนี้มีผู้ประกอบการทั้งหมด 14 ราย ที่ประกาศสนับสนุน และเห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าวระหว่างรัฐบาลและมูลนิธิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการประมงของประเทศอินโดนีเซีย กล่าวอีกว่าทุกคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่งต้องได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของตน อินโดนีเซียต้องดำเนินการตรวจสอบย้อนหลัง และรับรองเนื่องจากไม่มีการรับรอง จึงไม่สามารถจำหน่ายปลาทูน่าได้ในราคาพิเศษ

 

ที่มา: Fis.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?