TH EN
A A A

FSIS เรียกคืนไก่กระป๋องเหตุผลิตไม่ถูกต้อง

4 July 2561   

                หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารและบริการตรวจสอบของสหรัฐฯ (Food Safety and Inspection Service, FSIS) ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อไก่กระป๋องจากผู้ประกอบการรายหนึ่งมากถึง 10,805 ปอนด์ (4,901 กิโลกรัม) เนื่องจากมีการเบี่ยงเบนในกระบวนการผลิต (Processing Deviation) ด้วยการทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้ผ่านความร้อนที่เพียงพอเพื่อฆ่าเชื้อในกระบวนผลิต (Underprocessed Product) ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนดังกล่าวผลิตขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2561 และได้ส่งออกจำหน่ายไปยังรัฐนิวเจอร์ซี่ (New Jersey) และรัฐนิวยอร์ก (New York)
                ถึงแม้ว่าจะยังไม่พบผู้ป่วยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่หน่วยงาน FSIS จะติดตามผลการเรียกคืนสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลงเหลือจำหน่ายในท้องตลาด อีกทั้งยังมีความกังวลว่า อาจมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลงเหลืออยู่ในมือของผู้บริโภค จึงแนะนำไม่ให้บริโภค และทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นเสีย

                                                                        

ที่มา: fsis.usda.gov สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?