TH EN
A A A

ปลาดุกรมควันไทย ไปออสเตรเลียพบสารปฎิชีวนะตกค้าง

20 June 2561   
                กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย (Department of Agriculture and Water Resources) ได้ตรวจพบสารปฏิชีวนะ Fluoroquinolones (Enrofloxacin) ในปลาดุกรมควันจากไทย ปริมาณกว่า 0.0041 mg/kg ซึ่งตามระเบียบ FSC 1.4.2 Schedule 20: Maximum residue Limits ได้กำหนดค่าสูงสุดของสารตกค้างที่อนุญาตใช้ไว้ โดยหากไม่ได้มีการระบุไว้ในมาตรฐานจะกำหนดเป็นสารต้องห้าม และไม่อนุญาตใช้ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวไม่ได้ระบุสารปฎิชีวนะ Fluoroquinolones ไว้
                ทั้งนี้ ภาครัฐออสเตรเลียรายงานสินค้าปลาดุกรมควันจากผู้ประกอบการดังกล่าว จะถูกตรวจสอบทุกรุ่น (100%) จนกว่าจะสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานของออสเตรเลีย
 
ที่มา: สำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?