TH EN
A A A

U.S. FDA ประกาศให้ มกอช. เป็นหน่วยงานรับรองระบบงานภายใต้ FSMA แล้ว

31 May 2561   

                เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S.Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศรับรองสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยรับรองระบบงานด้านความปลอดภัยอาหารตามกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ของสหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบการรับรองระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาหาร และอาหารสัตว์ (Preventive Controls for Human and Animal Food) เป็นระยะเวลา 5 ปี ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกของโลกที่ได้รับรองสถานะดังกล่าว
                ทั้งนี้ หน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการรับรอง โดย U.S.FDA สามารถให้การรับรองหน่วยตรวจรับรองประเภทบุคคลที่สาม (Third-Party Certification Bodies : CB) หรือผู้ตรวจประเมินประเภทบุคคลที่สาม (Thrid-Party Auditor) ได้ ซึ่ง CB ที่ได้รับรองดังกล่าวจะสามารถตรวจประเมินความปลอดภัยอาหาร และออกเอกสารรับรองโรงงานผลิตอาหาร รวมทั้งฟาร์ม และอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ในต่างประเทศ โดยเอกสารรับรองดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้า และใช้เป็นคุณสมบัติในการเร่งรัดกระบวนการทบทวน ตรวจสอบ และนำเข้าอาหาร สำหรับมนุษย์และสัตว์มายังสหรัฐฯ (Green Lane) ตามโปรแกรมสมัครใจของผู้นำเข้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Voluntary Qualifies Importer Program : VQIP) ได้

 

สรุปโดย : มกอช. 

Is this article useful?