TH EN
A A A

FSIS เรียกคืนหมูไก่กระป๋องเหตุ ปนเปื้อนเศษเหล็ก

30 May 2561   

                หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารและบริการตรวจสอบของสหรัฐฯ (Food Safety and Inspection Service, FSIS) ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อหมูและเนื้อไก่กระป๋องจากผู้ประกอบการรายหนึ่งมากถึง 228,614 ปอนด์ (103,698 กิโลกรัม) เนื่องจากมีการปนเปื้อนของชิ้นส่วนเศษเหล็กภายในกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนดังกล่าวผลิตขึ้นในช่วงวันที่ 8 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ส่งออกจำหน่ายทั่วสหรัฐฯ รวมถึงเกาะกวม (Guam Territory of U.S.) ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วย
                ผู้ประกอบการพบปัญหาดังกล่าวเมื่อได้รับคำร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวน 4 รายถึงการพบชิ้นส่วนเศษเหล็กภายในกระป๋อง อีกทั้งยังมีบางรายถึงขั้นบาดเจ็บทางปากเล็กน้อยอีกด้วย 
                ทั้งนี้ หน่วยงาน FSIS จะติดตามผลการเรียกคืนสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลงเหลือจำหน่ายในท้องตลาด อีกทั้งยังมีความกังวลว่า อาจมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลงเหลืออยู่ในมือของผู้บริโภค จึงสนุบสนุนไม่ให้บริโภค และทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นเสีย

 

ที่มา: euromeatnews.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?