TH EN
A A A

มกอช. เตือนผู้ส่งออกเตรียมพร้อม เหตุทางการจีนปรับโครงสร้างหน่วยงาน

11 May 2561    1063
                 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีประกาศสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปโครงสร้างพรรคคอมมิวนิสต์และหน่วยงานภาครัฐในเชิงลึก ส่งผลให้หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือควบรวมกับหน่วยงานอื่น รวมถึงมีการจัดตั้งกระทรวง ทบวงที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใหม่ และเบื้องต้นทางการจีนยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งในการจัดระบบโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐใหม่ ดังนั้น หากภาคเอกชนมีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังจีน ขอให้เผื่อระยะเวลาการดำเนินการเนื่องจากอาจมีความล่าช้าในการประสานงานหรือติดตามงานด้านการเกษตรระหว่างไทย - จีน จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
 

Is this article useful?