TH EN
A A A

FSIS ลั่นขยายเวลาแสดงความเห็นตั้งชื่อเนื้อที่มาจากห้องปฎิบัติการ

4 May 2561   
                สำนักงานความปลอดภัยอาหารและการตรวจสอบอาหาร (FSIS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ได้ขยายเวลาสำหรับการแสดงความคิดเห็นจากการยื่นคำร้องของ ทางสมาคมปศุสัตว์สหรัฐอเมริกา (U.S. Cattlemen’s Association :USCA) ที่ได้ขอให้ FSIS เพิ่มเวลารับคำร้องเพื่อลงมติเรียกชื่อเนื้อที่มาจากห้องปฎิบัติการ (lab meat) ให้เป็นทางการ ที่คำจำกัดความว่า เนื้อจากห้องปฎิบัติการ (lab meat) ต่างจากความหมายของเนื้อวัวและเนื้อทั่วๆไป โดยจะไม่รวมคำร้องจากห้องปฎิบัติการเนื้อวัวและเนื้อหมู ซึ่งทาง USCA ตระหนักดีว่า บริษัทชั้นนำต่างๆกำลังลงทุนอย่างมากเพื่อสร้างสรรผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ โดยอาจมีรูปร่างลักษณะและรสชาติคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อวัว ทั้งนี้เนื้อวัวและเนื้อที่ได้จากการทดลองที่เรียกว่า เนื้อสัตว์ชีวภาพ เนื้อสะอาด หรือเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงก็เป็นได้ 
                โดยกฎระเบียบของ FSIS ได้อนุญาตให้ผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานและมีการจัดให้แสดงความคิดเห็นลงบนเว็ปไซด์ FSIS สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน60 วัน นับจากวันที่ส่งคำร้อง โดยต้องยื่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 แต่คำร้องต่างๆมีจำนวนมาก ทำให้ทาง FSIS ต้องขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  

Is this article useful?