TH EN
A A A

สหภาพยุโรป อนุโลมไม่กำหนดค่า MRLs ยารักษาสัตว์

2 May 2561   
                เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 37/2010 ซึ่งได้อนุโลมไม่ต้องกำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของ solvent naphtha, light aromatic ในสัตว์ เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหาร เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ นอกจากนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุญาตใช้ solvent naphtha, light aromatic เป็นยาสำหรับผิวหนังเท่านั้น โดยสามารถใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 15 ไมโครลิตร/กิโลกรัมของน้ำหนักสัตว์
                ทั้งนี้ กฎระเบียบกล่าวประกาศแล้วจะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561) ใน EU official Journal
 
ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?