TH EN
A A A

ปากีสถานห้ามนำเข้าไนโตรฟูแรนส์

6 November 2550   
          รัฐบาลปากีสถานห้ามนำเข้าไนโตรฟูแรนส์ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะใช้ในอาหารสัตว์เพื่อให้สามารถปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารได้อย่างสอดคล้องนานาชาติ

          สหภาพยุโรปได้เรียกร้องปากีสถานมาเป็นระยะเวลานานให้ป้องกันการใช้สารอันตรายในอาหารสัตว์น้ำทั้งปลาและกุ้ง ในที่สุดในการประชุมของรัฐบาลปากีสถานได้มีมติห้ามนำเข้าสารดังกล่าว โดยจะมีการออกคำสั่งภายใน 2-3 วันนี้ เกษตรกรมีการใช้สารดังกล่าวเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ปีกเช่นกันเพื่อป้องกันอัตราการตายสูง
ที่มา : AllAboutFeed

Is this article useful?