TH EN
A A A

ยุโรประงับนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลเพราะซาลโมเนลลา

26 April 2561   
                คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission, EC) ได้ระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากโรงฆ่าสัตว์ 20 แห่งของบราซิล เนื่องจากทางการบราซิลตรวจพบเชื้อซาลโมเนลลาในโรงฆ่าสัตว์เหล่านี้ รวมถึงมีรายงานว่าเนื้อไก่จากบราซิลถูกตีกลับที่ประเทศเยอรมนีเนื่องจากพบเชื้อซาลโมเนลลา คณะกรรมาธิการฯมีความเห็นว่าระบบควบคุมคุณภาพของบราซิลบกพร่อง
                การตัดสินใจครั้งนี้ของสหภาพยุโรปมีผลกระทบต่อการส่งออกเนื้อไก่ไปยังประเทศสหภาพยุโรปของบราซิลมากถึง 30-35% ทำให้กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และการผลิตอาหารแห่งบราซิล (Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, MAPA) ยื่นขอร้องต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) โดยให้เหตุผลว่า การกระทำครั้งนี้ของสหภาพยุโรปไม่ได้เป็นเพราะเรื่องสุขอนามัย หากแต่เพียงถ้าบราซิลจ่ายภาษีจำนวนเงิน 1,024 ยูโรต่อตันก็ยังสามารถที่จะส่งออกเนื้อไก่ไปสหภาพยุโรปได้เหมือนเดิม

Is this article useful?