TH EN
A A A

EU แจ้งไม่อนุญาตสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 2 ชนิด

19 April 2561    871
                 1. คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช 2 ฉบับ ได้แก่ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/303 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาไม่อนุญาตใช้สาร Reynoutira sachalinensis extract ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เว้นแต่มีการยื่นขอพิจารณาการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561)
                2. Commission Implementing Regulation (EU) 2018/309 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 พิจารณาไม่ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร Propineb ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เว้นแต่มีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุอีกครั้ง เนื่องจาก ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมินความเสี่ยงเมตาบอไลท์ของสารดังกล่าวต่อผู้บริโภค รวมไปถึงความเสี่ยงที่มีต่อกลุ่มผึ้งที่ผลิตน้ำผึ้ง
               นอกจากนี้ สาร Propineb ยังมีลักษณะเกี่ยวพันกับระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อของเมตาบอไลท์ 4-methlimidazolidine-2-thione (PTU) ซึ่งเป็นสารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ประเภท 2 ที่มีต่อมไทรอยด์เป็นอวัยวะเป้าหมายของการเป็นพิษ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และสามารถยื่นขอขยายเวลาเปลี่ยนผ่ายได้ไม่เกินวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากประกาศใน Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561)
 
 

Is this article useful?