TH EN
A A A

สหรัฐฯ นำเข้าสัตว์มีชีวิตง่ายขึ้น

17 April 2561   
                 การนำเข้าสัตว์มีชีวิตเพื่อเป็นอาหารในสหรัฐอเมริกาถูกควบคุมโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration, USFDA) และทางสำนักงานคณะกรรมการฯมีแนวทางทำให้การนำเข้าสัตว์มีชีวิตเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
               ทั้งนี้ สัตว์ทั้งหมด รวมถึงที่เลี้ยงเองภายในประเทศและที่นำเข้า ต้องถูกเชือดภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารและบริการตรวจสอบ (Food Safety and Inspection Service, FSIS) สังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture, USDA) และผลิตภายใต้มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
                สำนักงานคณะกรรมการฯต้องการบังคับให้ผู้นำเข้าสัตว์มีชีวิตปฏิบัติตามกฎระเบียบโปรแกรมการตรวจสอบผู้ผลิตในต่างประเทศสำหรับผู้นำเข้า (Foreign Supplier Verification Program, FSVP) แต่ทว่า ผู้นำเข้าสัตว์มีชีวิตประเภท วัวป่า (bison) กวาง และกวางเอลก์ (elk) ได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้นำเข้าสัตว์มีชีวิตประเภทดังกล่าว สามารถใช้เอกสารรหัส FSX (Foreign Supplier Verification Program (FSVP) Exemption) ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ FSVP เมื่อต้องผ่านระบบ  (Automated Commercial Environment, ACE) ซึ่งเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารทางศุลการกรสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ของกรมศุลกากรสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection, CBP)     

Is this article useful?