TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรพบระดับไดออกซิน ,PCBs และโลหะหนักในอาหารยังปลอดภัยอยู่

3 August 2549   

               สำนักงานความปอลดภัยด้านอาหารของสหราชอาณาจักร(FSA) เปิดเผยรายงานผลการสำรวจ 3 ฉบับตามแผนงานติดตามปัญหาการปนเปื้อนสารตกค้างไดออกซิน , PCBs (polychlorinated biphenyls) และโลหะหนักซึ่งจะนำเสนอกรรมาธิการสหภาพยุโรปในการทบทวนค่า MRLs ของไดออกซินและ PCBs ในปี พ.ศ.2551

               แผนงานดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาไดออกซินในเบลเยียมเมื่อปี พ.ศ.2542 เนื่องจากไดออกซินในไขมันสัตว์ได้ปนเปื้อนไปยังอาหารสัตว์ส่งผลให้มีปัญหาไดออกซิน และ dioxin-like PCBs ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และในปี พ.ศ.2544 จากข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนะให้มีการกำหนดค่า MRLs ลดค่าต่ำลงอีก โดยจะมีผลบังคับใช้เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549

               จากผลการสำรวจ ไดออกซินและ PCBs ในอาหารประเภทต่างๆที่วางจำหน่ายปลีกจำนวน 142 ตัวอย่าง FSA พบว่าอาหาร 139 ตัวอย่างไม่พบไดออกซินและ PCBs เกินมาตรฐานของสหภาพยุโรป ในจำนวน 3 อย่างที่พบปัญหานั้น 1 ตัวอย่างเป็นไข่ไก่อินทรีย์ 1 ตัวอย่างเป็นไข่จากไก่เลี้ยงแบบปล่อย และอีก 1 ตัวอย่างจากเนื้อแกะ ปัญหาซึ่งในระยะหลังมีข้อมูลการพบปัญหานี้ในไข่ไก่อินทรีย์และไข่จากไก่เลี้ยงแบบปล่อย FSA ระบุว่าอาจเป็นผลมาจากการปนเปื้อนไดออกซินในระดับต่ำในดินอันเนื่องมาจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มีคลอรีนหรือกิจกรรมการเผาไหม้ในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นในช่วงก่อนปี 2548 ทั้งไข่ที่มาจากการเลี้ยงแบบอิสระหรือกึ่งอิสระจึงได้รับการผ่อนปรนยกเว้นจากเรื่องนี้ แต่ในปัจจุบันการผ่อนปรนนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วและจะต้องดำเนินมาตรการเพื่อให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป

               สำหรับอีก 3 ตัวอย่างที่มีการตรวจพบการตกค้างนั้นเป็นไม่ใช่สินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป คือ สัตว์ปีกเลี้ยงสำหรับเกมล่า 2 ตัวอย่าง และไข่เป็ด 1 ตัวอย่าง ดังนั้นจึงต้องมีการหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาทบทวนค่าและขอบเขตของสินค้า ในปีพ.ศ.2551

               รายงานผลการสำรวจอีก 2 ฉบับของ FSA เป็นเรื่องของเครื่องในเพื่อการบริโภค เช่น ปอด ตับ หัวใจ ลิ้น เป็นต้น
                    - รายงานฉบับแรกเป็นการสำรวจโลหะหนัก เช่น อลูมิเนียม สารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง และเหล็กในเครื่องใน 165 ตัวอย่าง ปรากฎว่าพบทองแดงและเหล็กในบางตัวอย่างของตับ
                    - รายงานฉบับที่สองเกี่ยวกับไดออกซินและ PCBs ในเครื่องใน 173 ตัวอย่าง ปรากฎว่าพบไดออกซินในระดับต่ำในตับแกะและกวาง

               ทั้งโลหะหนักและไดออกซินที่ตรวจพบนี้ถือว่าไม่อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์เพราะชาวยุโรปบริโภคตับเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อ

Food Production Daily

Is this article useful?