TH EN
A A A

อียูจะตัดสินเรื่องเนื้อบราซิลปลายปีนี้

29 October 2550   
            
 Reinhold Stephan รัฐมนตรีเกษตรบราซิลกล่าวว่า บราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพสัตว์ของสหภาพยุโรปได้ในปลายปีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะถูกขยายระยะเวลาการระงับนำเข้าชั่วคราวจากสหภาพยุโรป
 
             ปลายปีนี้ กรรมาธิการของสหภาพยุโรปจะตัดสินว่าจะเพิ่มมาตรการจำกัดใดๆหรือไม่  ปัจจุบันสหภาพยุโรปห้ามนำเข้าจาก 3 รัฐของบราซิล เนื่องจากการมี FMD  และสหภาพยุโรปมีมาตรการความปลอดภัยอื่นๆสำหรับเนื้อที่มาจากรัฐอื่นๆของบราซิล
             
           เขากล่าวว่าเชื่อมั่นว่าปัญหาต่างๆจะยุติภายในสิ้นปีนี้ ปัจจุบันบราซิลส่งออกเนื้อไป 140 ประเทศ
เดือนพฤศจิกายนนี้ สหภาพยุโรปวางแผนจะมี 3 การตรวจสอบในบราซิลและจะประเมินในสิ้นปีว่าปัญหา เช่น ระบบตรวจสอบย้อนกลับในโค ยังคงมีอยู่หรือไม่  เนื้อที่จะส่งออกไปสหภาพยุโรปต้องมาจากโคที่ปลอดโรคและอยู่ในเขตปลอด FMD  90 วันก่อนส่งเข้าชำแหละในโรงเชือดที่สหภาพยุโรปให้การรับรอง
 
 
ที่มา : Meatnews

Is this article useful?