TH EN
A A A

เวียดนาม เตรียมส่งออกเนื้อไก่ไป EU

17 November 2560   

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพัฒนาชนบทเวียดนามได้หารือกับผู้แทนภาคเอกชนจากเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังสหภาพยุโรป โดยผู้แทนภาคเอกชนเน้นว่าหากเวียดนามพิจารณาส่งออกเนื้อไก่แปรรูปไปยังสหภาพยุโรป โดยใช้ประโยชน์ข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA) เวียดนาม – สหภาพยุโรป ที่ใกล้จะมีผลบังคับใช้จะทำให้การได้รับสิทธิปลอดภาษีและไม่จำกัดโควต้าการนำเข้า
                ในปี 2560 นี้ จำนวนประชากรสหภาพยุโรป 500 ล้านคน มีความต้องการบริโภคเนื้อไก่สูงถึง 950,000 ตัน โดยเฉลี่ย 85% เป็นส่วนอก ปัจจุบันมีการนำเข้าเนื้อไก่มาจากประเทศบราซิล, ไทย และยูเครนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามทางบริษัทของเวียดนามจำเป็นต้องปฎิบัติตามมาตรฐานทั้งหมด โดยเฉพาะกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร, ข้อกำหนดด้านแหล่งกำเนิด และกฎการติดตามตรวจสอบย้อนกลับสาเหตุที่มาของโรคติดต่อ ซึ่งกระทรวงเกษตรเวียดนามมีกฎหมายจำนวน 13 ฉบับว่าด้วยเรื่องกฎหมายสุขภาพสัตว์สำหรับส่งออกไปในประเทศที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวด เช่น ญี่ปุ่น ทั้งนี้เวียดนามหวังว่าจะสามรถส่งออกเนื้อไก่ไปยังสหภาพยุโรปและตลาดที่มีข้อกำหนดการนำเข้าที่เข้มงวดได้ในเร็วๆนี้

ที่มา: poultrysite.com  สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?