TH EN
A A A

สหรัฐกำหนดมาตรฐานการกล่าวอ้างเนื้อที่มาจากการเลี้ยงด้วยหญ้า

24 October 2550   

               กระทรวงเกษตร สหรัฐกำหนดมาตรฐานสมัครใจการกล่าวอ้างเนื้อที่มาจากการเลี้ยงโดยหญ้า (Grass fed standard) มาตรฐานระบุว่าจะเนื้อนั้นต้องมาจากสัตว์ที่ต้องเลี้ยงด้วยหญ้าตลอดชีวิต ยกเว้นการกินนมช่วงก่อนหย่านม  สูตรอาหารต้องมาจากอาหารสัตว์และห้ามเลี้ยงสัตว์ด้วยธัญพืชหรือผลพลอยได้ของธัญพืช

ที่มา  :  LexisNexis

Is this article useful?