TH EN
A A A

อุตฯไก่ศรีลังกาขยายตัวแผ่ว เหตุข้อจำกัดปัจจัยการผลิตนำเข้า

9 October 2560   

                Bartleet Religare Securities (BRS) ได้เปิดเผยรายงานปริมาณผลผลิตสินค้าสัตว์ปีกของศรีลังกาประจำปี 2560 พบว่ามีอัตราการเติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3 จากเดิมร้อยละ 8 ต่อปี ในปี 2557-2560 สวนทางกับความต้องการบริโภคในประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในการนำเข้าลูกไก่จากการระบาดของโรคไข้หวัดนก และราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากนโยบายปกป้องการค้าของรัฐบาล
                ทั้งนี้ BRS ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงสาเหตุการบริโภคสัตว์ปีกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเป็นสังคมเมือง วัฒนธรรมอาหารจานด่วน การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร ซึ่งปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ของศรีลังกาในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 ประมาณ 7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.8 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ภายในปีนี้ (2560)

ที่มา: thePoultrySite สรุปโดย: มกอช.  

Is this article useful?