TH EN
A A A

การสัมมนาเรื่อง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย เพิ่มความเข้าใจมาตรฐานญี่ปุ่น ในวันที่ 19 ก.ย. 60 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

1 September 2560   
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) มีกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย เพิ่มความเข้าใจมาตรฐานญี่ปุ่น” ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน JAS (Japan Agricultural Standard) ขั้นตอนการขอรับการตรวจรับรองและการใช้เครื่องหมาย JAS รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเกษตร ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก MAFF มาเป็นวิทยากรให้การบรรยายในครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับมายัง มกอช. ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
               
ดาวน์โหลดเอกสาร
                -  กำหนดการสัมมนา
[
ดาวน์โหลด
]

          
      -  แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลด
]
 
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 

Is this article useful?