TH EN
A A A

เวียดนามยกระดับตรวจสอบแหล่งกำเนิดเนื้อหมู

7 August 2560   

                กระทรวงอุตสาหกรรมเวียดนามเริ่มบังคับใช้การตรวจสอบแหล่งกำเนิดเนื้อหมูใน วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่จะส่งไปยังตลาดค้าส่งทั้ง 2 แห่งในโฮจิมินห์  เนื่องจากตรวจสอบพบหมูประมาณ 13% เท่านั้นที่มีแหล่งที่มา โดยตัวอย่างล่าสุดคือการนำเข้าหมู 8,400 ตัว เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 มีเพียง 1,205 ตัวที่มีแหล่งกำเนิดหรือร้อยละ 35 ที่มีข้อมูลบันทึกโดยเกษตรกร แต่อัตราดังกล่าวลดลงถึงร้อยละ 21 เมื่อออกจากโรงฆ่าสัตว์และลดลงเหลือเพียงร้อยละ 13 เมื่อถึงตลาดส่งออก
                การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดของหมูจะครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ฝ่าย คือ ฟาร์มหมู, โรงฆ่าสัตว์, ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ซึ่งมีระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อกันถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้บันทึกข้อมูลผู้บริโภคจะไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเนื้อหมูได้ โดยปัจจุบันโฮจิมินห์เป็นเมืองเดียวในเวียดนามที่มีระบบการตรวจสอบย้อนหลังและนำเข้าหมูเพื่อบริโภคจากจังหวัดอื่นๆร้อยละ 85
                ปัจจุบันทางการเวียดนามได้ร่วมมือกับจังหวัดต่างๆชักชวนให้เกษตรกรบันทึกข้อมูลและออกคำสั่งให้โรงฆ่าสัตว์และพ่อค้ารับเฉพาะหมูที่มีแหล่งกำเนิดที่ชัดเจนและใช้กฏหมายที่รุนแรงกับผู้ที่ฝ่าฝืนและเพื่อควบคุมช่องทางการค้าปลีกแบบเดิมให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

 
ที่มา: ThePigSite สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?