TH EN
A A A

จีนเล็งเพิ่มความเข้มงวดการตรวจศัตรูพืชในน้อยหน่าจากไทย

3 August 2560   

                จีนเตรียมยกระดับความเข้มงวดการตรวจศัตรูพืช หลังสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรค ณ ด่านเซียะเหมิน (CIQ) ตรวจพบเพลี้ยแป้งสายพันธุ์ Planococcus minor ในน้อยหน่าที่ส่งออกจากไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 โดยน้อยหน่าที่ถูกตรวจพบศัตรูพืชดังกล่าวจะต้องผ่านการรมควันในด่านที่ถูกตรวจพบ
                จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคของจีน (AQSIQ) ได้แสดงความกังวลมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจีนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจศัตรูพืชดังกล่าวมากขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในการจัดการศัตรูพืชดังกล่าว โดยเฉพาะสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปจีน

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?