TH EN
A A A

ราคาอาหารและส่วนประกอบของจีนเพิ่มกระทบโลก

16 October 2550   

             ราคาอาหารและส่วนผสมอาหารในจีนเพิ่มสูงกว่าประเทศอื่นๆ กระทบทั้งห่วงโซ่อาหารทั้งในจีนและของโลก เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาจีนถือเป็นแหล่งวัตถุดิบราคาถุกแรงงานราคาถูก และแหล่งนำเข้าอาหารราคาถูกสำหรับประเทศตะวันตก  อย่างไรก็ตาม  บริษัทอาหารทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคแบบตะวันตก  การเพิ่มประชากร และราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นในจีนซึ่งจะกระทบส่วนอื่นๆของโลกด้วย  

              ประชากรจีนที่เพิ่มขึ้นจะมีความต้องการอาหารของโลกจำนวนมหาศาล    ความต้องการธัญพืชของจีนจะเพิ่มเป็น 550 ล้านตันในปี 2553  เปรียบเทียบกับผลผลิตที่จีนผลิตได้เอง 490 ล้านตันปี 2549  ดังนั้นจีนจะต้องเพิ่มการผลิตธัญญพืชอย่างน้อยปีละ 2.5 ล้านตันทุกปีจนถึงปี 2553 จึงจะพอเพียงบริโภคหรือมิฉะนั้นก็นำเข้าทดแทน

              ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อซัพพลายอาหารของจีนคือ การเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมการบริโภคแบบตะวันตก  ในอดีตคนจีนจะบริโภคปลา ข้าวและผักเป็นหลักซึ่งสามารถหาตอบสนองได้ภายในภูภาค  แต่ปัจจุบันชาวจีนนิยมบริโภค เนื้อ ไข่ และนมมากขึ้น   กระทรวงเกษตรสหรัฐฯรายงานว่าราคานมเพิ่มขึ้น 98% จากปีที่แล้ว ซึ่งทำให้ราคาฟาร์มของน้ำนมในสหรัฐฯสูงเป็นประวัติการณ์ 21 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 100 ปอนด์  ถึงแม้สหรัฐฯไม่ใช่ประเทศที่ส่งออกนมมาจีนประเทศเดียว  แต่ราคานมของสหราชอาณาจักรก็เพิ่มขึ้น 23% และผู้บริโภคต้องจ่ายราคานมผงของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 60% ใน 6 เดือนหลังนี้

              ปัจจุบันผู้บริโภคจีนกำลังได้รับประสบการณ์ราคาอาหารแพงต่อเนื่องมาหลายปีซึ่งสร้างควาวิตกว่าต้นทุนที่สุงขึ้นนี้จะแผ่ขยายไปทั่วโลก

ที่มา  :  AP-foodtechnology

Is this article useful?