TH EN
A A A

อังกฤษยันไม่ลดมาตรฐาน อาจไม่นำเข้าไก่ล้างคลอรีน

1 August 2560   

                อังกฤษอาจห้ามนำเข้าไก่ที่ล้างด้วยคลอรีนจากสหรัฐฯต่อแม้จะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และยืนยันไม่ผ่อนปรนมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารหรือสวัสดิภาพสัตว์
                มาตรการการค้าระหว่างอังกฤษและสหรัฐฯ ก่อให้เกิดความกังวลต่อชาวอังกฤษเป็นอย่างมากในประเด็นมาตรฐานสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการนำเข้าไก่ที่ล้างด้วยคลอรีน ที่แม้ว่าปัจจุบันสหรัฐฯจะอนุญาตการใช้คลอรีนในการล้างไก่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค แต่สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ใช้ และเบื้องต้น ทางการอังกฤษยืนยันที่จะใช้มาตรฐานเดียวกับสหภาพยุโรปเช่นเดิมโดยไม่มีการผ่อนปรน แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการเจรจามาตรการรายสินค้าเป็นการเพิ่มเติม

 

ที่มา: reuters.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?