TH EN
A A A

ชิลี เรียกร้องภาคอุตฯ แซลมอน เปิดเผยข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะ

12 July 2560   

                ศาลสูงสุดชิลีตัดสินให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตปลาแซลมอนต้องเปิดเผยข้อมูลระดับการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งในการเพาะเลี้ยง และภาคอุตสาหกรรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริโภคทราบ  หลังจากก่อนหน้านี้องค์กรสาธารณะประโยชน์ (NGO) ซึ่งเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตปลาแซลมอน เปิดเผยข้อมูลระดับการใช้ยาปฏิชีวนะมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งก่อนหน้านี้ยังมีข้อสังเกตจากหลายภาคส่วนว่าภาคอุตสาหกรรมปลาแซลมอนของชิลีมีการใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณที่สูง
                ทั้งนี้  องค์กรสาธารณะประโยชน์ (NGO) ชี้ว่าข้อมูลระดับการใช้ยาปฏิชีวนะต้องได้รับการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคทราบ  ในขณะที่สมาคม Salmon Chile เห็นว่าการเผยข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้ประกอบการแต่ละราย และเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมแซลมอนของชิลีในปัจจุบันมีศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาดกว่า 70 ประเทศทั่วโลกอยู่แล้ว


ที่มา: undercurrentnews.com  สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?