TH EN
A A A

ชิลี กังวลพร้อมเร่งลดการใช้ยาปฏิชีวนะผลิตปลาแซลมอน

22 June 2560   

                โดยองค์กรอนุรักษ์ทางทะเล ให้ข้อมูลว่า จากรายงานการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในชิลีปี 2559 พบว่าในการผลิตปลา 727,812 ตัน มีการใช้ยาปฏิชีวนะ 382,500 กิโลกรัม ในขณะที่นอร์เวย์ที่มีการผลิตปลาแซลมอนมากกว่าชิลีถึง 2 เท่า มีการใช้ยาปฏิชีวนะเพียง 523 กิโลกรัม ทั้งนี้ พบว่านอร์เวย์มีการใช้ยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนเพียงร้อยละ 1  แสดงให้เห็นว่าการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนสามารถใช้ยาปฏิชีวนะในอัตราที่ต่ำได้
                ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ชิลีมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรอนุรักษ์ทางทะเล ให้ความเห็นว่าควรต้องเร่งศึกษาการปฏิบัติในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการร่างระเบียบและมาตรการ ในการป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยและการควบคุมโรค ซึ่งจะนำไปสู่การลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
 


ที่มา: thefishsite.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?