TH EN
A A A

มะกันยิ้ม แนวโน้มส่งออกอาหารสัตว์สดใส

16 June 2560   

                สหรัฐอเมริกาส่งออกพืชอาหารสัตว์ไปยังประเทศคู่ค้าที่มีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 24 หรือมากกว่า 49.6 ล้านตันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2006-2016)
                รายงานของสภาธัญพืชสหรัฐอเมริกา (USGC) ระบุว่า ปัจจุบัน สหรัฐฯส่งออกพืชอาหารสัตว์ไปยังกลุ่มประเทศที่มี FTA ถึงร้อยละ 49 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2016-2017 มีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยข้าวโพดมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 36 เอธานอลขยายตัวร้อยละ 21 และกากวัตถุดิบที่เหลือจากการกลั่นเอธานอล (DDGS) ขยายตัวร้อยละ 18

 

ที่มา: world-grain.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?