TH EN
A A A

กรมประมง เร่งนำฟาร์มกุ้งแวนนาไมเข้าสู่มาตรฐาน มกษ.7432-2558

16 June 2560   

                กรมประมง เตรียมบังคับใช้มาตรการสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับฟาร์มลูกกุ้งแวนนาไมปลอดโรค (มกษ.7432-2558) ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมกิจการผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม ในระยะ Nauplius และระยะ Post-larva เพื่อจำหน่าย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ลงประกาศวันที่ 5 กันยายน 2559 กำหนดให้มาตรฐาน มกษ.7432-2558 เป็นมาตรฐานบังคับใช้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 นี้
                ทั้งนี้ กรมประมงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าลูกกุ้งทะเล เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน มกษ.7432-2558 ภายในกำหนดเวลาที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้ ซึ่งผู้ประกอบการต้องดำเนินการได้ดังนี้ 

     1. สมัครขอรับการรับรองเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเล ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ของกรมประมงในพื้นที่
     2. จัดทำคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecuriry manual) และคู่มือการจัดการฟาร์มที่ดี
     3. สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน มกษ. 7432 - 2558 ที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) กรมประมง
     4. สมัครขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://tas.acfs.go.th/nsw/
                อนึ่ง กรมประมงได้ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการผลิตกุ้งแวนนาไมให้ดำเนินการมาตรการก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2560 หากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามกระบวนการกำหนด จะถูกระงับการดำเนินกิจการทันทีและหากฝ่าฝืนดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องระวางโทษตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ปรับไม่เกิน 300,000 บาท

 
ที่มา: prachachat.net สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?