TH EN
A A A

เวียดนามทุ่มงบ ผุดโครงการเพิ่มศักยภาพภาคประมง

15 May 2560    647

                กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (MARD) ของเวียดนามอนุมัติโครงการมูลค่า 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคประมง ยกเครื่องกฎหมาย-เพิ่มการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และช่วยผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์สินค้า
                โครงการดังกล่าวมีสาระสำคัญในการทบทวนแก้ไข และเพิ่มเติมกฎหมายการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อส่งออก รวมทั้งพัฒนามาตรฐานต่างๆในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ โดยเพิ่มระเบียบการรับรองถิ่นกำเนิด หลักความรับผิดชอบในการเก็บรักษา การผลิต การส่งออก และ การบริโภค รวมถึงระบบศุลกากร ณ จุดเดียว (single-window custom) นอกจากนี้ เวียดนามยังพยายามสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาวิจัยพัฒนาสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ และการพัฒนาเครื่องจับสัตว์น้ำห่างชายฝั่ง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์จับปลาและต่อเรือ
                ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้กับการกีดกันการค้าของต่างชาติ และช่วยเหลือผู้ประกอบการในการสร้างภาพลักษณ์สินค้าสัตว์น้ำของประเทศ เช่น กุ้ง ปลาสวาย และปลาทูน่า ที่ส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกอีกด้วย
 

ที่มา: vietnamplus.vn สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?