TH EN
A A A

อินเดียเล็งเจรจา Codex เปิดช่องทางส่งออกกล้วยผลเล็ก

5 May 2560   

                หน่วยงานองค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูป (APEDA) ของอินเดีย เตรียมเจรจาคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) เพื่อเสนอการปรับปรุงมาตรฐานกล้วยสำหรับส่งออก ให้ปรับเกณฑ์ขนาดขั้นต่ำลงมาจากปัจจุบันที่กำหนดให้ผลกล้วยมีความยาวไม่ต่ำกว่า 14 เซ็นติเมตร เปิดช่องทางส่งออกให้กล้วยสายพันธุ์อื่นๆที่มีศักยภาพ

                ปัจจุบัน อินเดียมีกล้วยปลูกในประเทศกว่า 200 สายพันธุ์ และมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 30 ของการปลูกกล้วยทั้งโลก แต่กลับไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดสำคัญเช่นสหภาพยุโรปได้ เนื่องจากติดข้อกำหนดมาตรฐานของ FAO โดยกล้วยที่สามารถส่งออกได้จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 14 เซ็นติเมตร ทำให้ปัจจุบันอินเดียมีส่วนแบ่งการตลาดกล้วยทั่วโลกเพียงร้อยละ 1 โดยปัจจุบันอินเดียส่งออกกล้วยสายพันธุ์ G9 หรือกล้วยหอม (Cavendish) มากที่สุด
                ทั้งนี้ หน่วยงาน APEDA ได้เตรียมเข้าเจรจากับ Codex เพื่อเสนอข้อกำหนดปรับปรุงมาตรฐานกล้วยให้รองรับการส่งออกกล้วยที่ขนาดผลสั้นกว่า 14 เซ็นติเมตรในเดือนกันยายน 2560

 

ที่มา: thehindubusinessline.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?