TH EN
A A A

ออสเตรเลียผ่อนมาตรการกุ้ง

5 October 2550    4806
             ออสเตรเลียได้ส่งหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติว่า ยอมรับเงื่อนไขของไทยในส่วนของสินค้ากุ้งปรุงสุกและแปรรูปตามที่ไทยเสนอไป โดยกุ้งต้องผ่านความร้อนมีอุณหภูมิกึ่งกลาง 70 องศาเซลเซียส เวลาอย่างน้อย 11วินาที ในโรงงานที่ได้รับการรับรองและควบคุมจากกรมประมง ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาระหว่างกระทรวงเกษตรของไทยกับออสเตรเลียผ่านคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไทย-ออสเตรเลีย จากเดิมข้อกำหนดระบุให้ใช้อุณหภูมิกึ่งกลาง 75 องศาเซลเซียสด้วยระยะเวลา 2-3 นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของกุ้งซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค  ซึ่งไทยสามารถดำเนินการในการส่งออกกุ้งปรุงสุกและแปรรูปภายใต้มาตรการนำเข้ากุ้งชั่วคราวฉบับใหม่ของออสเตรเลีย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มกอช.และกรมประมง
 
ที่มา : มกอช.

Is this article useful?