TH EN
A A A

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถาม ONLINE เกี่ยวกับการแจ้งข่าวเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ( ACFS Early Warning) มีนาคม 2560

28 March 2560   

                ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถาม ONLINE เกี่ยวกับการแจ้งข่าวเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ( ACFS Early Warning) มีนาคม 2560
                ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดทำแบบสอบถาม ONLINE นี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งข่าวเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ( ACFS Early Warning) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุด
                จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม ONLINE ดังกล่าว ที่  https://goo.gl/forms/5svHfr0UiFFTZuKm1  จักขอบคุณยิ่ง


ศูนย์สารสนเทศ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
                                                                              โทร.02-5612277 ต่อ 1516

 

Is this article useful?