TH EN
A A A

ราคากุ้งดิบเวียดนามพุ่งสูง

15 March 2560   

                กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม เผยตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ราคากุ้งดิบภายในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกุ้งกุลาดำขนาดใหญ่ 30 ตัว/กิโลกรัม เดิมราคา 20,000 ดองเวียดนาม ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 230,000-240,000 ดองเวียดนาม กุ้งขนาด 40 ตัว/กิโลกรัม ปรับราคาเป็น 180,000-190,000 ดองเวียดนาม และกุ้งขาวขนาด 50 และ 60 ตัว/กิโลกรัม มีราคาเพิ่มขึ้นเป็น 150,000-165,000 ดองเวียดนาม และ140,000-150,000 ดองเวียดนาม โดยภาครัฐคาดการณ์ว่าราคากุ้งจะยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
                ทั้งนี้ เกษตรกรได้เตรียมเพาะเลี้ยงกุ้งรอบใหม่ แม้ว่าอาจได้ผลผลิตไม่ดี เนื่องจากสภาพอากาศภายในประเทศแปรปรวน อุณหภูมิไม่คงที่ และฝนไม่ตกตามฤดูกาล อาจส่งผลกระทบต่อน้ำ และก่อให้เกิดโรคระบาดในกุ้ง

 

 
ที่มา: thefishsite.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?