TH EN
A A A

อียูกำหนดระยะให้นำเข้าเนื้ออังกฤษอีกครั้งแล้ว

5 October 2550    4822
            
  เนื้อวัวและแกะจากอังกฤษจะสามารถส่งออกไปจำหน่ายในสหภาพยุโรปได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคมนี้หากไม่มีการระบาดของเชื้อปาก-เท้าเปื่อยนอกเหนือจากพื้นที่ 200 กิโลเมตร ( 120ไมล์) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงใน Surrey 
             มติดังกล่าวนี้มาจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์แพทย์ของสหภาพยุโรปจาก  27 ประเทศ ถึงแม้ว่าอังกฤษในภาพรวมได้รับสถานภาพยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีเงื่อนไขที่เข้มงวดในการบริโภคเนื้อที่มาจากเขตอื่นนอกเหนือจากเขตที่กำหนดว่าเป็นพื้นที่ระบาด
            เจ้าหน้าที่อังกฤษยินดีกับมติดังกล่าวโดยถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกร แต่ย้ำว่าแผนการให้นำเข้าเนื้ออังกฤษอีกครั้งนี้จะยุติทันทีหากมีการระบาดนอกเหนือจากพื้นที่ 200 กิโลเมตรนี้ในระหว่างปัจจุบันจนถึงวันศุกร์สัปดาห์หน้านี้ 
 
 
ที่มา : Home News

Is this article useful?