TH EN
A A A

EU ไม่ต่ออายุการใช้สาร linuron ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

2 March 2560   

                คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ  Regulation (EU) 2017/244 ว่าด้วยการไม่ต่ออายุการอนุญาตให้ใช้ linuron เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืชในสหภาพยุโรป เนื่องจากพบว่า สารดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อเด็กที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการใช้สาร คนงานที่ใช้สารดังกล่าวโดยวิธีพ่นจากเครื่องฉีดชนิดถือเคลื่อนที่ ตลอดจนสัตว์ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ linuron ยังถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารที่เป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ ส่งผลกระทบต่อต่อมไร้ท่อและอวัยวะอื่น ๆ รวมทั้งเป็นสารก่อมะเร็ง
                ประกาศฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0244

 
ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?