TH EN
A A A

เวียดนามโวยมาตรการนำเข้ากุ้งออสเตรเลีย

24 September 2550   
               Nguyen Tu Cuong หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพสินค้าประมงแห่งชาติกล่าวว่า  ระเบียบใหม่ของออสเตรเลียที่ระบุให้กุ้งทั้งหมดที่นำเข้าจากเวียดนามต้องมีการมาตรการด้านโรคที่กำหนด   โดยกุ้งดิบและกุ้งแช่แข็งต้องรับรองว่าปลอดจากเชื้อ white spot, yellow head, taura virus และ red eus  ต้องมีการเอาหัวออก นั้นเป็นมาตรการที่ไม่มีเหตุผลเพราะโรคดังกล่าวไม่เคยพบในกุ้งเวียดนาม  มาตการดังกล่าวนี้จะทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมกุ้ง
 
 
ที่มา : Thanhniennews

Is this article useful?