TH EN
A A A

อุตฯ ไก่ไทยรุ่งส่งออกเพิ่มขึ้น

9 February 2560   
                สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เผยมีการสั่งซื้อเนื้อไก่แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังพบหลายประเทศในแถบยุโรป และเอเชียพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก ทำให้หลายประเทศมีการเฝ้าระวัง สั่งห้ามการเคลื่อนย้าย และงดนำเข้าเนื้อไก่จากประเทศที่พบการระบาดของโรคดังกล่าว และทำให้สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นมีความต้องการเนื้อไก่แช่แข็งไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ยังนำเข้าเนื้อไก่ไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยคาดการณ์ว่าปี 2560 ตลาดส่งออกเนื้อไก่แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-5 คิดเป็นปริมาณทั้งหมด 760,000 ตัน หรือมูลค่ากว่า 97,900 ล้านบาท
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับอุตสาหกรรมไก่เร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และการจัดการภายในฟาร์มไก่ ซึ่งคาดว่าการส่งออกเนื้อไก่แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปใน 2-3 ปีข้างหน้า ไทยอาจมีส่วนแบ่งการตลาดกับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 40,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท ในขณะที่ตลาดสิงคโปร์ คาดว่าจะนำเข้าสินค้าไก่ไทยเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท
 
ที่มา: prachachat.net สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?