TH EN
A A A

ไทย สั่งชะลอการนำเข้าซากสัตว์ปีก

16 January 2560   

                ตั้งแต่ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา กรมปศุสัตว์ได้ทยอยประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำสัตว์ปีก ได้แก่ นก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ รวมทั้งซากสัตว์ปีก ที่มีแหล่งกำเนิดจาก 12 ประเทศ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ลาว ออสเตรีย เยอรมนี อินโดนีเซีย อินเดีย ยูเครน โปแลนด์ ฮังการี ฝรั่งเศส เดนมาร์ก และญี่ปุ่น โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                เหตุผลในการประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ปีกดังกล่าว เนื่องจาก องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รายงานสถานการณ์การเกิดไข้หวัดนกในประเทศ เหล่านี้ในช่วงปี 2559 ซึ่งหากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรค หรือซากสัตว์ที่ป่วยตายด้วยโรคไข้หวัดนก อาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายเข้ามาในไทย และอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกรวมถึงสุขภาพของประชาชนในประเทศ

 
สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?