TH EN
A A A

ฮ่องกงพบปูขนนำเข้าจากจีนปนเปื้อนสาร Dioxin

22 November 2559   

                ฮ่องกงระงับการนำเข้าปูขนจากมณฑล Jiangsu ของจีน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากพบการปนเปื้อนสาร Dioxin และสารคล้าย PCBs เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในปูขน 3 ตัวอย่าง จาก 6 ตัวอย่างที่สุ่มที่ด่านนำเข้าและร้านค้าปลีก ทั้งนี้ ศูนย์ความปลอดภัยอาหารของฮ่องกง เผยผลการสืบสวนในเบื้องต้นโดยคาดว่าปูขนที่ปนเปื้อนสารดังกล่าวอาจปลอมปนจากฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งถูกระงับการส่งออกไปก่อนหน้าด้วยสาเหตุเดียวกันนี้
                ปัญหาการตรวจสอบสินค้าปูขนปนเปื้อน Dioxin ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานสินค้า Dioxin ที่แตกต่างกันระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง เนื่องจากจีนไม่ได้กำหนดค่าสารตกค้างสูงสุดของสารดังกล่าว ในขณะที่ฮ่องกงมีการกำหนดปริมาณสูงสุดไว้อย่างชัดเจน จึงทำให้กรณีนี้ผู้นำเข้าจึงต้องได้รับการลงโทษทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับเงินจำนวน 50,000 เหรียญฮ่องกงหรือจำคุก 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ


ที่มา: Food Safety News.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?