TH EN
A A A

เร่งป้องกันโรคคอบวม-หลังพบควายตายอื้อ

18 November 2559    677

                เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ปศุสัตว์ จ.สระแก้ว ได้แจ้งการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม เนื่องจากพบกระบือที่ อ.ตาพระยา ตายกว่า 40 ตัว ซึ่งโรคชนิดนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ในช่วงที่สัตว์อ่อนแอ มีภูมิคุ้มกันต่ำและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
                อย่างไรก็ตาม สำนักงานปศุสัตว์และด่านกักกันสัตว์ จ.สระแก้ว ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ อ.ตาพระยา โดยไม่ให้เคลื่อนย้าย นำซากสัตว์ไปบริโภค ทำการฝังกลบทำลายซากทันที แยกตัวที่ติดเชื้อทำการรักษา และคัดแยกตัวที่ปกติเพื่อเฝ้าระวังทางอาการ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เกิดโรค พื้นที่เสี่ยง
                นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้จัดทีมสัตวแพทย์ช่วยฉีดวัคซีนทั่วทั้ง จ.สระแก้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อป้องกันโรคดังกล่าว สำหรับความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์ที่ตาย ได้จัดเสบียงอาหารสัตว์ให้ทุกวันเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือให้เกษตรกรนำสัตว์ไปรับการฉีควัคซีนเป็นประจำทุกปี และหากพบสัตว์ป่วยตาย หรือสงสัยเป็นโรคให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุด


ที่มา: ไทยรัฐ  สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?