TH EN
A A A

รัสเซียนำเข้าเนื้อและประมงเพิ่ม

17 September 2550   

            รัสเซียนำเข้าเนื้อ (ไม่รวมสัตว์ปีก) จำนวน 746,200 ตันมูลค่า 1.825 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณเพิ่มขึ้น 20.6% ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 

           สำหรับการนำเข้าสัตว์ปีกลดลงเหลือ 671,300 ตันมูลค่า 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าซึ่งนำเข้า 691,300 ตัน โดยทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากนอกกลุ่มประเทศ CIS

            การนำเข้าสินค้าประมง  438,600 ตัน มูลค่า 709.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 6 เดือนแรกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าซึ่งนำเข้าเพียง 337,200 ตัน

ที่มา  :  LexisNexi

Is this article useful?