TH EN
A A A

จีนเตรียมใช้มาตรการปกป้องน้ำตาล

30 September 2559   

                กระทรวงพาณิชย์จีนเตรียมใช้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศ พร้อมตรวจสอบปริมาณการนำเข้าน้ำตาลตั้งแต่ปี 2554 หลังพบว่ามีการนำเข้าน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความกังวลทางการค้าระหว่างประเทศผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ทางด้านภาคธุรกิจภายในประเทศเรียกร้องให้ทบทวนในด้านปริมาณการนำเข้าน้ำตาลในจีน
                ทางการจีนขอเวลาตรวจสอบภายใน 6 เดือนว่าประเทศคู่ค้าได้ใช้มาตรการปกป้องทางการค้าหรือไม่เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตภายในประเทศหรือไม่โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอุตสาหกรรมโภคภัณฑ์ในจีนล็อบบี้รัฐบาลมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำตาลจากผู้ผลิตในประเทศสูงขึ้นตามลำดับ
                อย่างไรก็ตาม ไทยเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งน้ำตาลของไทยไปจีน เพราะจีนมีการโควตาการนำเข้าน้ำตาลดิบในจีนอยู่แล้ว และการส่งออกน้ำตาลไปยังจีนยังคงเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

 

ที่มา: Post Today สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?