TH EN
A A A

ไต้หวันเข้มผักชีไทย

14 September 2550   

                เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ไต้หวันระบุว่า ได้กักกันผักชีไทย 2 ล๊อตเนื่องจากพบสารฆ่าแมลง หลังจากตรวจพบมาแล้วก่อนหน้า 4 ล๊อต

              นายเจิ้น ฮุ่ยเหวิน หัวหน้าสำนักงานอาหาร กรมสาธารณสุขระบุว่าปริมาณที่ตรวจพบเป็นปริมาณไม่มากนักและเป็นปริมาณที่ยอมรับได้ในผลไม้อื่น  แต่เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ค่อยมีการตรวจพบในผักชีเท่าไร  จึงทำให้เป็นที่สนใจค่อนข้างมาก  ขอให้ประชาชนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงจนเกินไป 

 

 

ที่มา :
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำสหภาพยุโรป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Is this article useful?