TH EN
A A A

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning

12 September 2559   

                ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดทำแบบสอบถาม ONLINE นี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุด
                จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม ONLINE ดังกล่าว ที่  https://goo.gl/forms/OfDycsjwaalU0Hdg2  จักขอบคุณยิ่ง

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โทร.02-5612277 ต่อ 1516

Is this article useful?