TH EN
A A A

ฝรั่งเศสพบไข้หวัดนกระบาดในระหว่างความพยายามในการทำลาย

2 August 2559   

                ฝรั่งเศสได้ตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงจำนวน 2 ครั้ง  หลังจากมีการเพิ่มการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมโรคดังกล่าวโดยเริ่มมีการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  เมื่อปีที่แล้วมีรายงานการระบาดจำนวน 79 ครั้ง และส่งผลกระทบมากที่สุดในฟาร์มนกน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่วนมากใช้นำไปทำ  Foie Gras
                ทั้งนี้ฝรั่งเศสตรวจพบไข้หวัดนกครั้งใหม่ในระหว่างการวางแผนกำจัดเชื้อไข้หวัดนกซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง มาจากการลดจำนวนประชากรสัตว์ปีกและการฆ่าเชื้อ กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสกล่าวว่า การระบาดในครั้งนี้เกิดจากการติดเชื้อที่มีอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
                โดยพบการระบาดครั้งหนึ่งในกระบวนการเพาะพันธุ์นกในเขต Aveyron หลังจากตรวจเช็คความปลอดภัยฟาร์มในเขตพื้นที่ ส่วนอีกครั้งพบการระบาดในเขต Dordogne ทำให้มีสัตว์ปีกกว่า 6,000 ตัว ตายและถูกนำไปทำลายเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในส่วนของฟาร์มที่ได้รับผลกระทบจะลดจำนวนประชากรสัตว์ปีกและถูกฆ่าเชื้อทำความสะอาดพร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง รอบฟาร์มในรัศมี 10 กิโลเมตร
                กระทรวงเกษตรได้กล่าวว่าผลตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรการควบคุมพื้นที่ฟาร์มสัตว์ปีกกว่า 1,000 แห่ง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะถูกนำเสนอในเดือนกันยายนและซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การทำลายโรคเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

 

ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?