TH EN
A A A

มาตรฐานอาหารใน UK สู่การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเรื่องไข่ไก่

25 July 2559   

                คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาในอาหาร (ACMSF) ของสหราชอาณาจักร ได้เผยแพร่ร่างรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าไข่ในราชอาณาจักร ซึ่งสรุปจากผลตรวจสอบอย่างกว้างขวางเพื่อประเมินและยกระดับความปลอดภัยในสหราชอาณาจักรที่ทบทวนครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2544
                ผลการวิเคราะห์พบว่า การผลิตไข่ภายใต้กฎหมาย  Lion Code หรือมาตรการที่เทียบเท่ามีความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาระดับต่ำ โดยสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อกับโรคทั้งในประเทศและเชิงพาณิชย์ 
                ทั้งนี้รายงานของสำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (FSA) แนะนำว่า ควรพิจารณาความเสี่ยงจากไข่ภายใต้โครงการ The British Lion และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งฝั่งภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไข่ ยินดีให้ความร่วมมือในการรายงานผลเพื่อให้ FSA  ประเมินความเสี่ยงจากโครงการและแก้ไขปรับปรุงนำไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?