TH EN
A A A

ฮ่องกงอนุญาตค้าสัตว์ปีกอีกครั้งหลังพบเชื้อไข้หวัดนก

10 June 2559   

               กระทรวงอาหารและสุขภาพฮ่องกง อนุญาตให้ค้าสัตว์ปีกมีชีวิตได้อีกครั้ง ในวันที่ 9 มิ.ย. 2559 หลังจากรัฐบาลได้ทำการประเมินความเสี่ยง โดยการสำรวจสถานการณ์จากการสุ่มตรวจสัตว์ปีก 3360 ตัวอย่างจากฟาร์มท้องถิ่นและ 270 ตัวอย่างจากตลาดค้าส่ง Cheung Sha Wan พบว่าไม่มีการติดเชื้อไข้หวัดนก H7N9
               ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร ประมง และทรัพยากรฮ่องกง แจ้งว่าจุดค้าส่งสัตว์ปีก 90 แห่ง จากทั้งหมด 130 ได้ผ่านการตรวจสอบสุขอนามัยแล้ว และจะทยอยตรวจสอบจุดค้าส่งที่เหลือต่อไป สำหรับที่มาของไข้หวัดนกที่ได้มีการตรวจพบเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนั้นยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
     

ที่มา: www.china.org.cn สรุปโดย: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Is this article useful?