TH EN
A A A

จีนคลอดมาตรฐานอาหารโภชนาการพิเศษใหม่

10 February 2559   

                สำนักงานคณะกรรมาธิการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติจีน (NHFPC) ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
                โดยมีการกำหนดมาตรฐานอาหารโภชนาการพิเศษใหม่ 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานอาหารโภชนาการสำหรับนักกีฬา และมาตรฐานอาหารเสริมโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ซึ่งในอดีตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศจีนมาก่อน การกำหนดมาตรฐานโภชนาการพิเศษใหม่นี้ จึงเป็นโอกาสในการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จะต้องมีการติดฉลากให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ (GB 13432-2013) ด้วย

 

ที่มา: food.chemlinked สรุปโดย: มกอช.

 

 

Is this article useful?