TH EN
A A A

กวางตุ้งเริ่มระบบตรวจสอบย้อนกลับใหม่

8 February 2559   

                องค์กรอาหารและยาของมณฑลกวางตุ้งประกาศเริ่มดำเนินการระบบตรวจสอบย้อนกลับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับของนมผงสำหรับทารกแรกเกิดจนถึง 1 ปี และในอนาคตจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเด็กอื่นๆ น้ำมันที่บริโภคได้ และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ทั้งนี้จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตลอดห่วงโซ่อาหาร
                โดยในปลายปี 2559 คาดว่ามากกว่า 90% ของผลิตภัณฑ์อาหารจะรวมอยู่ในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และในระยะยาว ระบบการตรวจสอบย้อนกลับนี้จะบันทึกข้อมูลอาหารทุกประเภท พร้อมทั้งจะมีกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น เพื่อทำให้การตรวจสอบย้อนกลับมีประสิทธิภาพ
                ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิต วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ผลการตรวจสอบ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก ได้จากรหัสหรือบาร์โคดที่ติดอยู่บนฉลากของสินค้าอาหาร

ที่มา: food.chemlinked  สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?