TH EN
A A A

แคนาดาเฮ!!! เกาหลีใต้ปลดแบนการส่งเนื้อวัวหลังเกิดโรควัวบ้า

18 January 2559   

                ในวันที่ 31 มกราคม 2559 แคนาดาสามารถส่งออกเนื้อวัวไปยังเกาหลีใต้ได้อีกครั้ง หลังจากถูกระงับการส่งออกเนื่องจากเกิดโรควัวบ้าในแคนาดาเมื่อต้นปี 2558
                จากกรณีการเกิดโรควัวบ้าขึ้นในประเทศแคนาดาส่งผลทำให้โรงงานเนื้อของแคนาดาถูกระงับการส่งออกเนื้อวัวมาตั้งแต่ต้นปี 2558 โดยทางหน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) ได้จัดทำกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลทางเทคนิคในการหาสาเหตุการเกิดโรควัวบ้าซึ่งมีความน่าเชื่อถือได้สำเร็จ และทำให้เกาหลีใต้อนุญาตให้แคนาดาส่งออกเนื้อวัวมายังเกาหลีใต้อีกครั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
                ทั้งนี้นายกสมาคมผู้ผลิตเนื้อสัตว์ของแคนาดาได้กล่าวเสริมว่า เมื่อปริมาณการส่งออกเนื้อวัวมากขึ้นโอกาสที่พ่อค้าเนื้อ กรรมกร และผลกำไรทางเศรษฐกิจจะมีอัตราเพิ่มมากขึ้นขึ้นด้วย


ที่มา: The Beef Site  สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

Is this article useful?