TH EN
A A A

ไทย-จีนลงนามพิธีสารฯ ส่งออกสินค้าข้าว มุ่งส่งเสริมความเชื่อมั่นในมาตราฐานและความปลอดภัยของข้าวไทย เตือนผู้ประกอบการไทยปฏิบัติเคร่งครัด

12 January 2559   

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคจีน (AQSIQ) ได้ร่วมลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และจะมีผลบังคับหลังการลงนามแล้ว 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2559 พิธีสารดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นในมาตรฐานและความปลอดภัยของข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนให้มากยิ่งขึ้น โดยขอให้ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกข้าวไปจีนปฏิบัติตามพิธีสารดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดปัญหาการปฏิเสธการนำเข้าและส่งผลกระทบต่อการค้าข้าวในภาพรวม โดยพิธีสารดังกล่าว กำหนดให้การส่งออกสินค้าข้าวไทยไปจีนต้องดำเนินการ ดังนี้
                1. ข้าวที่ส่งออกไปจีนจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร และกฎหมายและกฎระเบียบด้านการกักกันของทั้งประเทศไทยและจีน
                2. ข้าวที่ส่งออกไปจีนจะต้องปราศจากศัตรูพืช 8 ชนิด ได้แก่
                   1) Callosobruchus maculatus
                   2) Carpophilus mutilates
                   3) Solenopsis invicta
                   4) Crotalaria spectabilis
                   5) Ipomoea lacunose
                   6) Rapistrum rugosum
                   7) Sesbania exaltata
                   8) Sida spinoda
                3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยต้องสำรวจและตรวจติดตามศัตรูพืชในระหว่างการปลูกและเก็บรักษา และมีมาตรการควบคุมในกรณีที่เกิดปัญหาศัตรูพืช
                4. ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการผลิตข้าวส่งออกไปจีนต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย
                5. ตู้สินค้าต้องได้รับการตรวจสอบให้ปลอดจากศัตรูพืชและรมยาข้าวก่อนส่งออกทุกครั้ง
                6. ข้าวจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกทุกครั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทยและจีน
                7. ใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองการรมยาต้องแนบไปกับข้าวที่ส่งออกไปจีน
                8. บรรจุภัณฑ์ข้าวต้องระบุชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งออกเป็นภาษาอังกฤษ และข้อความภาษาจีน “本产品输往中华人民共和国” ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
                9. ข้าวที่ส่งออกจะถูกตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้าของจีน โดยหน่วยงานตรวจสอบกักกันของจีน (CIQ) และหากมีการตรวจพบปัญหาสินค้าข้าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ฝ่ายจีนโดย AQSIQ จะแจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยเพื่อดำเนินการสืบสวนสาเหตุปัญหาและมาตรการแก้ไข
                10. หากมีการตรวจพบปัญหาสินค้าข้าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดบ่อยครั้ง ฝ่ายจีนจะเดินทางมาตรวจสอบระบบควบคุมสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของข้าวของไทย โดยฝ่ายไทยจะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 
           ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อและสอบถามได้ที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติกองนโยบายมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โทร 025612277 ต่อ 1304 หรือ E-mail : acfs.moac@gmail.com

 

ที่มา: มกอช.

 

Is this article useful?